Privaatsuspoliitika

AS Tallinna Lennujaam väärtustab enda kliente ja töötajaid ning teeb kõik selleks, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud, sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest. AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete alusel.

 1. Isikuandmete töötlemisel lähtub AS Tallinna Lennujaam Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja klientide teenindamiseks;
 2. AS Tallinna Lennujaam järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.
 3. AS-i Tallinna Lennujaam töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest.
 4. AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.
 5. AS-i Tallinna Lennujaam jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
 6. AS Tallinna Lennujaam kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest.
 7. AS Tallinna Lennujaam rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
 8. AS Tallinna Lennujaam ei edasta isikuandmeid (sh salvestisi) teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik punktis 11 nimetatud töötlemise eesmärkide täitmiseks.
 9. Lennuettevõtjale esitatud isikuandmete osas on AS Tallinna Lennujaam volitatud töötleja ning kohustub rakendama lennuettevõtjaga sõlmitud lepingust tulenevaid andmekaitsenõudeid ja -tingimusi. Reisijal on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele ja saada tehtud toimingute kohta lennuettevõtja kaudu väljavõtteid. Samuti on reisijal õigus enda isikuandmeid vaadata ja valed andmed parandada või nõuda paranduste tegemist, pöördudes selleks lennuettevõtja poole.
 10. Kui reisija on esitanud oma isikuandmed AS-ile Tallinna Lennujaamal, on tal võimalik saata e-posti aadressile info[at]tll.aero digitaalselt allkirjastatud päring. Üldised küsimused andmekaitse kohta on võimalik saata AS-i Tallinna Lennujaam administratsiooni e-posti aadressile administration[at]tll.aero.
 11. Lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning parema klienditeeninduse tagamiseks, töötleb AS Tallinna Lennujaam oluliste telefoninumbrite kõnesid. Valvekaamerate pilti töödeldakse lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning isikute ja vara kaitseks.
 12. Telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi töötleb ja säilitab AS Tallinna Lennujaam oma andmekogudes.
 13. Salvestatud telefonikõnesid säilitab AS Tallinna Lennujaam üks aasta ja valvekaamerate pilti 31 päeva.
 14. Vahejuhtumite ja intsidentidega seotud isikuandmeid, sh telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi, säilitab AS Tallinna Lennujaam vajalike menetlustoimingute jaoks erandkorras viis aastat. Pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse.